Arabic(الجزائر)Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

Desert Embroidery

THE ASSOCIATION FOR THE IMPROVEMENT OF WOMENS STATUS, LAKIA

ספריה ניידת

אף כי 58% מתוך 10,000 תושבי לקייה הינם ילדים, בלקייה אין ספריה ציבורית. פרוייקט הספריה הניידת הוקם בשנת 2000, במטרה לאפשר לילדי לקייה ולילדי הכפרים הבלתי מוכרים בסביבתה לקרוא ולהחליף ספרים, בכדי לשפר את מיומנויות הקריאה שלהם, להנחיל להם את אהבת הקריאה ולקדם את הישגיהם הלימודיים.

שלוש פעמים בשבוע, נוסעת הספריה ברחבי לקייה, וברחבי הכפרים הבלתי מוכרים אבו כף, עווג'אן ואלטארש, אשר אינם זוכים לשירותים מוניציפליים. בכל עצירה, ילדים נלהבים מעיינים בספרים בשפה הערבית, בשפה העברית ובשפה האנגלית. סטודנטים מתנדבים מארגנים שעות סיפור ומפעילים את הספריה  תמורת מלגה סמלית. להערכתנו, הספריה מגיעה לכ-1,750 ילד,בכל הגילאים.

בעתיד, התכנון לגבי הספריה הניידת כולל הרחבת הפעילות לשבוע מלא, ולפקידת כפרים בלתי מוכרים נוספים, לטובת ילדים רבים יותר, פיתוח מתחם משחקים ורכישת ספרים חדשים.

sifriya-natedet

 
YOU ARE HERE: ספרייה ניידת